BOARD MEMBER, Editor of chief
Kagumi Saitsu
BOARD MEMBER
Masashi Hato
BOARD MEMBER
Dr.Takafumi Mizuno
BOARD MEMBER
Arlon Lee
BOARD MEMBER
Motohiro Ogi
BOARD MEMBER
Zhang D
Designer
Masako Kobayashi
Designer
Shiori Aso
Photographer
Ryu Kasatani
Editor,Writer
Michiyasu Morooka
Writer
Kishikawa Maho
Video creator
Haruka Murai
Video creator
Shion Sato
Web producer
Yuto Seta
Web writer
Yuri Hatanaka